ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
53452010101
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาวจริยา สมศรีษา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
   Jariya Somsrisa 
หมู่โลหิต
   
เชื้อชาติ
    
สัญชาติ
   
ศาสนา
  
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 169 หมู่ 8 ต.คำด้วง  บ้านผือ   จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์  41160
เบอร์โทรติดต่อ
  080-7445499    
ความสามารถพิเศษ 
   
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.(เคมี)
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.42
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตั้งอยู่ที่