ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
53452010104
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาวชลธิชา หน้าผ่อง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
   Chonthicha Naphong 
หมู่โลหิต
   
เชื้อชาติ
    
สัญชาติ
   
ศาสนา
  
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 164 หมู่ 5 ต.วิเชตนคร  แจ้ห่ม   จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์  52120
เบอร์โทรติดต่อ
  085-7197952    
ความสามารถพิเศษ 
   
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.(เคมี)
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.86
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตั้งอยู่ที่