ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
53452010107
     
ชื่อ - สกุล
  นายไพบูลย์ เส่งย่าง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
   Paiboon Sengyang 
หมู่โลหิต
   
เชื้อชาติ
    
สัญชาติ
   
ศาสนา
  
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 150 หมู่ 4 ต.กองแขก  แม่แจ่ม   จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์  50270
เบอร์โทรติดต่อ
  -    
ความสามารถพิเศษ 
   
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.(เคมี)
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.27
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่