ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
53452010109
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาววนาพรรณ สุตบุญมา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
   Wanaphan Sitaboonma 
หมู่โลหิต
   
เชื้อชาติ
    
สัญชาติ
   
ศาสนา
  
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 182 หมู่ 2 ต.ตาดข่า  หนองหิน   จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์  42190
เบอร์โทรติดต่อ
  082-1137338    
ความสามารถพิเศษ 
   
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.(เคมี)
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.37
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตั้งอยู่ที่