ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
53452010113
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอรทัย อวดกล้า
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
   Orratai Uadkla 
หมู่โลหิต
   
เชื้อชาติ
    
สัญชาติ
   
ศาสนา
  
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 72 หมู่ 11 ต.แจ้ห่ม  แจ้ห่ม   จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์  52120
เบอร์โทรติดต่อ
  085-4217682    
ความสามารถพิเศษ 
   
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.(เคมี)
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.12
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตั้งอยู่ที่