ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
53452010115
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาวจิอาภา ทิพเหลือง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
   Chiarpha Thiplueang 
หมู่โลหิต
   
เชื้อชาติ
    
สัญชาติ
   
ศาสนา
  
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 66 หมู่ 8 ต.บุ่งเลิศ  เมยวดี   จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์  45250
เบอร์โทรติดต่อ
  084-3335526    
ความสามารถพิเศษ 
   
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.(เคมี)
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.99
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตั้งอยู่ที่