ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540101
ชื่อ - สกุล
  นายกรกช คำตัน
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr korrakot kamton
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 65 หมู่ 12 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน     จังหวัด 55  รหัสไปรษณีย์  55000
เบอร์โทรติดต่อ
 0857141629
ความสามารถพิเศษ 
  กีฬาฟุตบอล 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.57
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่
  179 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 5500055