ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540102
ชื่อ - สกุล
  นางสาวกาญจนา มาเสริฐ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss kanchana masoet
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 56 ม.1 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52140
เบอร์โทรติดต่อ
 082-1969261
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.90
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  446 ม.4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง52