ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540103
ชื่อ - สกุล
  นางสาวกุลนิธี ทนันชัย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss kulnithee tananchai
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 77 หมู่ 5 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม     จังหวัด 50  รหัสไปรษณีย์  50270
เบอร์โทรติดต่อ
 0844878075
ความสามารถพิเศษ 
  ศิลปะ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.92
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนแม่แจ่ม
ตั้งอยู่ที่
  180 หมู่ 12 ถ.เจริญนิรันดร์ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม50