ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540104
ชื่อ - สกุล
  นางสาวจันทร์ทุ่ม คำจันทา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Jamthoom Khamjantha
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 21 ม.3 ต.แม่ปาน อ.ลอง     จังหวัด 54  รหัสไปรษณีย์  54150
เบอร์โทรติดต่อ
 0875431022
ความสามารถพิเศษ 
  ใช้โปรแกรม Mocrosoft Office ได้เป็นอย่างดี 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.40
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ลองวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  167 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง54