ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540105
ชื่อ - สกุล
  นางสาวเจณจิรา เปียงกันธา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss JENJIRA PIENGKANTA
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 13 หมู่ 13 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52190
เบอร์โทรติดต่อ
 0826270160
ความสามารถพิเศษ 
    
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.73
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนแม่สันวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  144 หมู่ 1 ต. แม่สัน อ. ห้างฉัตร จ.ลำปาง 5219052