ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540106
ชื่อ - สกุล
  นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr thitikorn lawongsa
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 33 หมู่ 6 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52220
เบอร์โทรติดต่อ
 0818841425
ความสามารถพิเศษ 
  ดนตรี กีฬา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.25
จากโรงเรียน/สถาบัน
  สบจางวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  3 หมู่ 6 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ 52