ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540108
ชื่อ - สกุล
  นางสาวนรินทิพย์ วันโย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Narintip Wonyo
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 167 หมู่ 2 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า     จังหวัด 50  รหัสไปรษณีย์  50260
เบอร์โทรติดต่อ
 089-8380632
ความสามารถพิเศษ 
  งานฝ๊มือ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.82
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนฮอดพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  199 หมู่ 11 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 5024050