ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540109
ชื่อ - สกุล
  นางสาวปฐมาวดี ประสานสุข
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Patamawadee Prasansuk
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 3/1 ม.12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.เเม่ฮ่องสอน 58000     จังหวัด 58  รหัสไปรษณีย์  58000
เบอร์โทรติดต่อ
 0844845315
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.21
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนห้องสอนศึกษา
ตั้งอยู่ที่
  1/17 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.เเม่ฮ่องสอน 5800058