ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540110
ชื่อ - สกุล
  นายพลวัชร คำมามูล
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Ponlawat Khammamoon
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 147 หมู่ 10 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110     จังหวัด 56  รหัสไปรษณีย์  56110
เบอร์โทรติดต่อ
 054415534
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นดนตรี ร้องเพลง ฟังเพลง เล่นคอมฯ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.65
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  4 หมู่ 8 ถ.พิศาล ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 5611056