ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540111
ชื่อ - สกุล
  นางสาวพิชญา คำเขียว
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Pichaya Kamkhiaw
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 86/1 หมู่7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้     จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51110
เบอร์โทรติดต่อ
 0849482401
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นกีฬาเปตอง อ่านหนังสือ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.11
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ราชประชานุเคราะห์26
ตั้งอยู่ที่
  424หมู่11 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง51