ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540112
ชื่อ - สกุล
  นางสาวภรณ์นิการ์ แก้วคำน้อย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss pornnika keawkamnoi
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 41 หมู่ 2 ตำบล แม่กวัะ อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52170
เบอร์โทรติดต่อ
 0873017290
ความสามารถพิเศษ 
  กีฬา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.67
จากโรงเรียน/สถาบัน
  สบปราบพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  40 หมู่ 15 พหลโยธิน ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 5217052