ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540113
ชื่อ - สกุล
  นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Ladda Saeto
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 17 หมู่ 11 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่     จังหวัด 50  รหัสไปรษณีย์  50270
เบอร์โทรติดต่อ
 -
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.09
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31
ตั้งอยู่ที่
  99หมู่10ตำบลช่างเคิ่งอำเภอแม่แม่แจ่ม50