ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540115
ชื่อ - สกุล
  นางสาววราพร สมเติง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss waraporn somteng
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 35 หมู่7 ตำบล ตะเคียบปม อำเภอ ทุ่งหัวช้าง     จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51160
เบอร์โทรติดต่อ
 0882333736
ความสามารถพิเศษ 
  ด้านกีฬา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.13
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียน ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  63 หมู่ 2 ตำบล ทุ่งหัวช้าง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง51