ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540116
ชื่อ - สกุล
  นายวินัย ซาวหล้า
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr winai saola
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 181 ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52210
เบอร์โทรติดต่อ
 054286143
ความสามารถพิเศษ 
    
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.38
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  134 หมู่ 6 ต ทุ่งงาม ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม52