ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540117
ชื่อ - สกุล
  นางสาววิมลรัตน์ ปิงวงศ์ษา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss wimonrat pingwongsa
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 103/1 ม.6 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52150
เบอร์โทรติดต่อ
 0895594610
ความสามารถพิเศษ 
    
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.93
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนอรุโณทัย
ตั้งอยู่ที่
  294 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 5210052