ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540118
ชื่อ - สกุล
  นายศราวุธ แก้วมา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Sarawut Kaewma
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 43/2 ม.2 ต.ทุ่งงาม อ. เสริมงาม จ. ลำปาง     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52210
เบอร์โทรติดต่อ
 0895563225
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.61
จากโรงเรียน/สถาบัน
  เสริมงามวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  134 ม.6 ต. ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 5221052