ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540119
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss supattra chaithiratham
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 49 หมู่13 ตำบลนาทราย อำเภอลี้     จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51110
เบอร์โทรติดต่อ
 0860767454
ความสามารถพิเศษ 
  ด้านดนตรี 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.33
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ราชประชานุเคราะห์26
ตั้งอยู่ที่
  424 หมู่ 11 ตำลบน้ำดิบ อำเภอป่าซาง 51