ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540120
ชื่อ - สกุล
  นางสาวแสงสุณี ยิ่งสินสุวัฒน์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Sangsunee Yingsinsuvat
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 60หมู่1 ตำบล แจ่มหลวง อำเภอ กัลยาณิวัฒนา     จังหวัด 50  รหัสไปรษณีย์  58130
เบอร์โทรติดต่อ
 0828940924
ความสามารถพิเศษ 
  ฟุตบอล 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.20
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ราชประชานุเคราะห์31
ตั้งอยู่ที่
  99หมู10 ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม50