ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540121
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอัฉรีย์ ทรายทา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss ATCHAREE SAITA
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 79/1 ม. 1 ต.แม่สัน อ. ห้างฉัตร     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52190
เบอร์โทรติดต่อ
 0826926345
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.69
จากโรงเรียน/สถาบัน
  แม่สันวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  114 ม. 1 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง52