ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540122
ชื่อ - สกุล
  นางสาวเอมพิกา ใจคำ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss aempiga jaikom
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 27 หมู่ที่11 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน     จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51160
เบอร์โทรติดต่อ
 0860384089
ความสามารถพิเศษ 
  การจัดค่ายให้ความรู้ และ การฟ้อนรำ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.46
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  63 หมู่ที่2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง51