ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540201
ชื่อ - สกุล
  นางสาวกุลธิดา ปวงน้อย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Kulthida Puangnoi
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบล หลวงเหนือ อำเภอ งาว     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52110
เบอร์โทรติดต่อ
 0820356935
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.16
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ตั้งอยู่ที่
  115 หมู่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว52