ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540202
ชื่อ - สกุล
  นางสาวขวัญฤดี จันทะวงศ์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss kwanruedee jantawonng
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 168 หมู่ 3 ตำบล แม่ลาน อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน     จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51110
เบอร์โทรติดต่อ
 0846107343
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.82
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ตั้งอยู่ที่
  450 หมู่ 14 ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน51