ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540203
ชื่อ - สกุล
  นางสาวจุฑาทิพย์ เป็งมณี
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss juthatip pengmanee
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 136/3 หมู่ 4 ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัดลำพูน     จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51110
เบอร์โทรติดต่อ
 0875454886
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.02
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ตั้งอยู่ที่
  450หมู่14 ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน51