ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540204
ชื่อ - สกุล
  นายฉัตรณรงค์ วงค์สุยะ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Chutnarong wongsuya
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 52 หมู่ 4 ตำบลอวน อำเภอปัว     จังหวัด 55  รหัสไปรษณีย์  55120
เบอร์โทรติดต่อ
 0821963320
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.71
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ปัว
ตั้งอยู่ที่
  266 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว 55