ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540205
ชื่อ - สกุล
  นายธนกร คิดตาโย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Tanakon Kidtayo
หมู่โลหิต
  AB
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 52/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52110
เบอร์โทรติดต่อ
 0885475160
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นกีฬา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.48
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ประชารัฐธรมคุณ
ตั้งอยู่ที่
  115 ภาณุรังษี ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว52