ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540206
ชื่อ - สกุล
  นางสาวธีราพร สิงห์คะราช
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss theeraporn singkarach
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 35/1 หมู่7 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง     จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51160
เบอร์โทรติดต่อ
 0824844685
ความสามารถพิเศษ 
  ฟูตซอล 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.53
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  63 ม.2 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง51