ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540207
ชื่อ - สกุล
  นางสาวนาตยา กาวี
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Nattaya Kawee
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 106 หมู่ 9 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้     จังหวัด 56  รหัสไปรษณีย์  56120
เบอร์โทรติดต่อ
 054492079
ความสามารถพิเศษ 
    
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.12
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้56