ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540208
ชื่อ - สกุล
  นายพชร อ้ายเปี้ย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Potchara Aipia
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 272 ม.5 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน     จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51110
เบอร์โทรติดต่อ
 0829361050
ความสามารถพิเศษ 
  ถ่ายภาพ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.62
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ตั้งอยู่ที่
  335/1 ม.1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง51