ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540209
ชื่อ - สกุล
  นางสาวพัชรวลัย กาวี
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Puchcharawalai Kawee
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ บ้านธงน้อย บ้านเลขที่141 หมู่ 3 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง     จังหวัด 55  รหัสไปรษณีย์  55000
เบอร์โทรติดต่อ
 0808465365
ความสามารถพิเศษ 
    
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.61
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่
  179 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง55