ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540210
ชื่อ - สกุล
  นายพิสันต์ สุตินกาศ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr pisun sutinkast
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 35/2หมู่ 9 ตำบล แม่ตืน อำเภอลี้     จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51110
เบอร์โทรติดต่อ
 0834790546
ความสามารถพิเศษ 
  ดุริยางค์ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.94
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  33/4 หมู่ 16 ต.แม่ตืน อ.ลี้51