ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540211
ชื่อ - สกุล
  นางสาวไพลิน อาชาบุญญาวิศิษฏ์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Pailin Archaboonyawisit
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 11 หมู่7 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130     จังหวัด 55  รหัสไปรษณีย์  55130
เบอร์โทรติดต่อ
 08-84364750
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.22
จากโรงเรียน/สถาบัน
  พระธาตุพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 5516055