ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540212
ชื่อ - สกุล
  นางสาวราวดี คะวะนา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Rawadi Khawana
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ บ้านเลขที่101 ม.6 ต.วังใต้ อ.วังเหนือ     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52140
เบอร์โทรติดต่อ
 0801283242
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.36
จากโรงเรียน/สถาบัน
  วังเหนือวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  447 ม.4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ 52