ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540213
ชื่อ - สกุล
  นางสาวลำดวน แซ่ย่าง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mrs lumduan saeyaung
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 156 หมู่2 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่     จังหวัด 50  รหัสไปรษณีย์  50270
เบอร์โทรติดต่อ
 
ความสามารถพิเศษ 
  ดนตรี 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.45
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ราชประชานุเคราะห์31
ตั้งอยู่ที่
  99 หมู่ 10 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่50