ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540214
ชื่อ - สกุล
  นางสาวถลัชนันท์ มลอาร์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss wanphen mon-ar
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 22 ม.9 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52210
เบอร์โทรติดต่อ
 0861945547
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.83
จากโรงเรียน/สถาบัน
  เสริมงามวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  134 หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม52