ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540215
ชื่อ - สกุล
  นายวิชณุ จอมใจ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr wichanu chamchai
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 22/2 หมู่ 4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52220
เบอร์โทรติดต่อ
 0884042562
ความสามารถพิเศษ 
  วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.55
จากโรงเรียน/สถาบัน
  สบจางวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  ต.นาสัก อ.แม่เมาะ52