ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540218
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุวนีย์ กุลวาไชย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Suvanee Kulavachai
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 15 หมู่ 3 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง     จังหวัด 55  รหัสไปรษณีย์  55130
เบอร์โทรติดต่อ
 089-6313310
ความสามารถพิเศษ 
  ดนตรีไทย (ขลุ่ย) กีฬา ( วอลเลย์บอล แบดมินตัน ) กีฑา (วิ่ง) 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.55
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนทุ่งช้าง
ตั้งอยู่ที่
  69 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง 55