ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540219
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอธิษฏา อุตสม
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  
หมู่โลหิต
  
เชื้อชาติ
  
สัญชาติ
  
ศาสนา
  
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่     จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
เบอร์โทรติดต่อ
 
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  
จากโรงเรียน/สถาบัน
  
ตั้งอยู่ที่