ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540220
ชื่อ - สกุล
  นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Apisit Srichan
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ชอย 2 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง     จังหวัด 55  รหัสไปรษณีย์  55000
เบอร์โทรติดต่อ
 054774755
ความสามารถพิเศษ 
  กีฬาบาสเก็ตบอล 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.50
จากโรงเรียน/สถาบัน
  สตรีศรีน่าน
ตั้งอยู่ที่
  226/24 ถนมมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง55