ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540221
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอิสริญา จำปาชัย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Issariya Jampachai
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 1/1 ม.7 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง     จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52230
เบอร์โทรติดต่อ
 0833361911
ความสามารถพิเศษ 
    
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.57
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
ตั้งอยู่ที่
  ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง52