ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 54181540222
ชื่อ - สกุล
  นายคำรณ อาจวิชัย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
   Kumron Artwichai
หมู่โลหิต
  
เชื้อชาติ
  
สัญชาติ
  
ศาสนา
  
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 24 หมู่ 5 ต.บ้านเป้า  หนองสูง   จังหวัด มุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  49160
เบอร์โทรติดต่อ
 0845138460
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
ตั้งอยู่ที่