ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
54452010102
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาวประนมพร นวนทัด
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
   Phanomphorn Nuantad 
หมู่โลหิต
   
เชื้อชาติ
    
สัญชาติ
   
ศาสนา
  
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 60 หมู่ 7 ต.นางั่ว  เมือง   จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์  67000
เบอร์โทรติดต่อ
  089-2708306    
ความสามารถพิเศษ 
   
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.(เคมี)
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่