ประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 :: ประวัติส่วนตัว
54452010107
     
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอาจาณี จันทร์เพ็ง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
   Ajanee Janpeng 
หมู่โลหิต
   
เชื้อชาติ
    
สัญชาติ
   
ศาสนา
  
ทะเบียน
  บ้านเลขที่ 218/30 ต.หมากแข้ง  เมือง   จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์  41000
เบอร์โทรติดต่อ
  080-0074266    
ความสามารถพิเศษ 
   
       
 :: ประวัติการศึกษา
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา(ปกติ)    
ระดับ
  ปริญญาโท
 
หลักสูตร
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
  วิทยาศาสตร์ศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  วท.บ.(เคมี)
 
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตั้งอยู่ที่