ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590101
ชื่อ - สกุล
  นางสาวจิรัชยา จันทร์อินตา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Chiratchaya Juninta
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 87/1 หมู่ 13 หมู่บ้าน น้ำโท้งอุดมพร ซอย 2ชื่นธารา ตำบล บ่อแฮ  เมือง   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52100
เบอร์โทรติดต่อ
 088-2267460
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.49
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนมัธยมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  326 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง52