ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590102
ชื่อ - สกุล
  นายชิน เสนสุวรรณกุล
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Chin Sensuwannakoon
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 2 ม.5 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา  เวียงสา   จังหวัด 55  รหัสไปรษณีย์  55110
เบอร์โทรติดต่อ
 -
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.42
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
ตั้งอยู่ที่
  179 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง55